ยโสธร-ปศุสัตว์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือ

14

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร Kick Off  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงที่มักจะเกิดขึ้นกับโคและกระบือ ของเกษตรกร 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่กลุ่มโคขุนหนองแหน ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายทศพล  สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดงานและปล่อยขบวนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง โดย นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้จัดงาน(Kick Off )รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวม รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 แก่โค และกระบือของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดแก่โค กระบือ ที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป การพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ที่เคยเกิดโรค พื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่น ตลาดนัดโค กระบือ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เรื่องโรคระบาดแก่เกษตรกร ให้ช่วยกันเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ นอกจากนี้ประธานในพิธียังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาปศุสัตว์ดีเด่น และมอบอุปกรณ์การฉีดวัคซีนแก่ผู้แทนอาสาปศุสัตว์ พร้อมปล่อยขบวนสัตวแพทย์และอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน โดยจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคคอบวม พร้อมกันทั้งจังหวัด ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากปัจจุบันกำลังมีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด 

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี         รายงานจากยโสธร