ยโสธร-ปลูกป่าชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

29

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ร่วมกันปลูกป่าชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตำบลห้องแซง พร้อมทำพิธีบวชต้นไม้อนุรักษ์ป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ต่อไป 

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.ที่บริเวณโครงการชลประทานห้วยลิงโจน ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตำบลห้องแซง โดยมี พระครูศรีธรรมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียนโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนชาวตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ทั้งนี้โครงการปลูกป่าชุมชนสร้างรายได้อย่างยั้งยืนตำบลห้องแซง นั้น เป็นโครงการที่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ร่วมกับ สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูป่าที่นับวันจะหมดไปให้กลับคืนสู่ชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อชุมชน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนโยบายของรัฐบาล โดยได้ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่บริเวณเกาะกลางอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนซึ่งมีพื้นที่กว่า 100 ไร่ เพื่อให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคต  

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การปลูกต้นยางนาที่มีเชื้อเห็ด การรดเชื้อเห็ดในพื้นที่ปลูกป่า และพิธีบวชต้นไม้ นำโดย พระครูศรีธรรมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา การล่องแพในอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน เพื่อศึกษาพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อขับเคลื่อนให้ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ต่อไปอีกด้วย… 

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี        รายงานจากยโสธร