เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

9

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17 – 45 ปี ให้เป็น Young Smart Farmer มาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาให้มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร จนเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer โดยการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ ตามคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

                   Output: เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer ตามแผนพัฒนาตนเอง และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย

                   Outcome: Young Smart Farmer เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น

                   นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า “จังหวัดศรีสะเกษ มีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จำนวน 216 คน มีการรวมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และต่อยอดสินค้าในด้านการผลิต การแปรรูป และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดมูลค่า มีการเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยในปี 2562 ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน “วิสาหกิจชุมชุน YSF  ศรีสะเกษ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับต่อภาครัฐและบุคคลทั่วไป ตลอดจนเพื่อพัฒนาเศรฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ให้กับสมาชิก โดยยกระดับคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง และนำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม”

วัตถุประสงค์การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

          1. Getting Idea พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย

          2. Set up Project พัฒนากิจกรรมเกษตรด้วย Innovation , Smart Farm , Digital Market

          3. Startup พัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

          4. Go to Global ยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่ตลาดสากล

เป้าหมายการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

          1. ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ

          2. สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ทำการเกษตร

          3. เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น

          4. ขยายการทำงานของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีศูนย์เครือข่ายครอบคลุม YSF ในทุกอำเภอ

          5. ทำงานร่วมกับเครือข่าย YSF โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  เป็นแกนกลาง

          6. เชื่อมโยง YSF รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน และสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่

แนวการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

          1) เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการอบรมพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer จำนวน 216 ราย (ปี 2557 – 2563)

          2) Young Smart Farmer ได้รับการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จำนวน 40 ราย (ปี 2561)

          3) Young Smart Farmer ได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 40 ราย (ปี 2562 – 2563)

          4) เครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด จำนวน 22 เครือข่าย           5) เครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต และระดับประเทศ