เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ’ แนะนำเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วปรับปรุงข้อมูลด้วย ‘DOAE FARMBOOK App.’ เพื่อลดการไปแจ้งที่สนง.เกษตรอำเภอตามมาตรการ Social Distancing

18

จากผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีต่อทุกภาคส่วนนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือต่างๆ ซึ่ง เกษตรกร ถือว่าเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยความคืบหน้าล่าสุด สำหรับการช่วยเหลือในภาคของเกษตรกรนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการประสานกับกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล”

                   สำหรับแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรนั้น จะแบ่ง เกษตรกร เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกรที่มี ทะเบียนเกษตรกร ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่มีชื่อต้องขึ้นทะเบียนใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ต้องมาพบปะกันจำนวนมาก อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

                   ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 นายสว่าง กาลพัฒน์        เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดเผยว่า

                   “ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำแอพพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ DOAE FARMBOOK APPLICATION ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นสำหรับ เกษตรกร ที่จะช่วยเกษตรกรรายเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วสามารถปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรได้ โดยไม่ต้องไปแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ”

                    “โดยเกษตรกรที่ต้องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถใช้งานแอพพลิเคชัน Farmbook ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งข้อมูล 2 ประเภทคือ

                   1. การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาคือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น เนื้อที่ ที่ตั้ง พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

                   2. การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้ แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอพพลิเคชัน สามารถลบ แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตรผ่านแอพฯนี้ โดยจะแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ”

                   “ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอตามภูมิลำเนา โดยสามารถรับเอกสารแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรได้ที่ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ผู้นำชุมชนรับรองข้อมูล แล้วจึงส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการตรวจข้อมูลตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อไป”

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน app FARMBOOK ไม่ยาก

สามารถเรียนรู้ผ่านคลิปได้เลย

1.วิธีการลงชื่อเข้าใช้ : https://www.youtube.com/watch?v=HCaoQH24y_Y

2.การแจ้งปลูกพืชอายุยืน เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ผล : https://www.youtube.com/watch?v=ieiymcEi248

3.การแจ้งปลูกพืชอายุสั้น เช่น พืชผัก สมุนไพร : https://www.youtube.com/watch?v=ZvB7RfEgWs4