เกษตจังหวัดศรีสะเกษ เน้นใช้ IFPP พัฒนา Smart Farmer สร้างต้นแบบ สู่กลุ่มแปลงใหญ่

18

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/ Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

                   นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา Smart Farmer ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์”

                   “โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรไทยให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาต่อยอดเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่นๆ โดยพัฒนาเกษตรสู่การเป็น Smart Farmer ในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ และเกษตรกรผู้นำศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นต้น”

                   “ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรจะยึดหลัก “เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” บนหลักการการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” และใช้กระบวนการกลุ่มเป็นกลไกการขับเคลื่อนตามกระบวนการพัฒนา”

กิจกกรมในครั้งนี้มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย

          -กลุ่มข้าวกล้องงอกปลอดสารพิษ หมู่ 2 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย

          -กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิตำบลเสียว หมู่ 8 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

          -ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านอาลัย หมู่ 10 ต.จะกง อ.ขุขันธ์

          -กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงวัว หมู่ 2 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์

          -กลุ่มผลิตขนมกล้วยฉาบบ้านซ่ง หมู่ 8 ต.กุง อ.ศิลาลาด

โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่

          -การบริหารจัดการกลุ่ม

          -การสร้างเครือข่าย Smart Farmer/ Smart Farmer

          -เกษตรกรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0

          -การพัฒนาตลาดเกษตรกร

          -การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP

ในการนี้ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดเผยอีกว่า“สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์จัดทำแผนการพัฒนาตามความต้องการของเกษตรกร ในการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรด้วยแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายและขยายผล บูรณาการกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการที่สำคัญของรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นต้น เพื่อให้เป็นกลุ่มที่จะขยายผลการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ และพร้อมขับเคลื่อนไปสู่ยุค Thailand 4.0 พัฒนาด้วยทักษะดิจิทัลที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และทำการเกษตรในลักษณะผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Smart Farmer ซึ่งได้ปรับปรุงระบบ www.thaismartfarmer.net ให้พร้อมใช้งานเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้สามารถจำแนกเกษตรกรและสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปประกอบการวางแผนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพต่อไป”