สุรินทร์-รพ.สุรินทร์ กับ รพ.ศรีนครินทร์ บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านการดำเนินงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

23

วันนี้(5 ต.ค.2563)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 14.00 น. ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ และคณะ ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาต จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ และคณะ ว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการดำเนินงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ระหว่าง รพ.สุรินทร์ กับ รพ.ศรีนครินทร์ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ กับรพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เพื่อให้การสนับสนุนดูแลการผ่าตัดอวัยวะออก ของ รพ.สุรินทร์

ซึ่งมีข้อตกลงดังนี้ 1. ส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้ทางวิชาการในด้านการผ่าตัดอวัยวะออกให้กับบุคลากร โรงพยาบาลสุรินทร์, 2. ส่งเสริมสนับสนุนในการฝึกทักษะการผ่าตัดอวัยวะออกให้กับบุคลากรทีมผ่าตัดอวัยวะออก โรงพยาบาลสุรินทร์ , และ 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษา ด้านการผ่าตัดอวัยวะออกให้กับทีมผ่าตัดอวัยวะออกโรงพยาบาลสุรินทร์

โดยทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะต่อไป

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร