ขอนแก่น-ผู้ว่าฯ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวหลังพบกระบือตาย 20 ตัว

73

จังหวัดขอนแก่น ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว โรคคอบวม หลังพบโค กระบือ ที่อำเภอหนองเรือป่วยตายแล้วจำนวน 20 ตัว เร่งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ฉีดวัคซีนโค กระบือที่เหลือป้องกันการป่วย ตายเพิ่ม

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น กระบือและโคเนื้อที่ป่วยและตาย ด้วยอาการคล้ายโรคเฮโมรายิกเชฟติซีเมีย โรคคอบวม) จำนวนทุกคอก ไม่ได้ทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรดเฮมรายิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) และเป็นโค กระบือ ที่นำไปเลี้ยงอยู่ที่เกาะกลางน้ำโนนกุดทั้งหมด ส่วนสัตว์คอกอื่นที่เลี้ยงไว้ในหมู่บ้านและได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคคอบวม นั้นไม่พบการป่วยหรือตายแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุของการระบาดนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่พ่อค้าโคกระบือ (นายฮ้อย) เข้ามาในพื้นที่เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีกระบือจำนวนมาก พ่อค้าจึงเข้ามาเพื่อหาซื้อสัตว์เป็นประจำ อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางจังหวัดได้วางมาตรการควบคุมโรค โดยประสานให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศผ่านหอกระจายเสียง ให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคคอบวม มาแจ้งเพื่อเร่งทำวัคซีนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนฯ เบื้องต้นมีเกษตรกรมาแจ้งจำนวน 5 ราย มีสัตว์ที่ได้รับวัคซีนเพิ่มเติม จำนวน 67 ตัว (รัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค) ซึ่งพื้นที่เกิดโรคนี้ได้ทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคคอบวม ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 และให้ฝ้าระวังสัตว์ในพื้นที่หากพบมีอาการผิดปกติให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

อีกทั้งให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองเรือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในท้องที่บ้านผือ และบ้านดอนกอก ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30ตุลาคม 2563 ซึ่งกำหนดห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิด กระบือ โค หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย พร้อมให้ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่ ตั้งจุดสกัดบริเวณรอบเขตประกาศฯ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อเข้าออกพื้นที่ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว สั่งกักสัตว์ที่เหลือในฝูงที่เกิดโรค จำนวน 117 ตัว และเฝ้าระวังสัตว์ป่วยในพื้นที่ รักษาสัตว์ป่วยโดยการให้ยาปฏิชีวนะ และเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบความไวของเชื้อโรคต่อยาปฏิชีวนะ

ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน