องคมนตรี มอบถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง จำนวน 210 ถุง และราษฏรในพื้นที่ จำนวน 143 ถุง

28

2 ต.ค.63 เมื่อเวลา 1000 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปยัง อ่างเก็บน้ำแม่สะกึด(มอนตะแลง)โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบถุงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 336 จำนวน 210 ถุง กล่าวให้โอวาททหารตำรวจ รับฟังบรรยายสรุปงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,งานด้านชลประทาน กรมชลประทาน ติดตามผลการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกึด(ม่อนตะแลง)ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความยาว 280 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 60 ไร่ เก็บกักน้ำได้ประมาณ 0.540 ล้านลูกบาศก์เมตร มีท่อส่งน้ำพร้อมบานบังคับน้ำ และอาคารระบายน้ำล้น แยกส่งน้ำได้ 2 สาย โดยสายที่ 1 เพื่อส่งน้ำปสนับสนุนอ่าเก็บน้ำต่าง ๆ และพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณศูนย์ท่าโป่งแดง จำนวน 1500 ไร่ และสายที่ 2 ส่งน้ำไปสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฏรบ้านม่อนตะแลง บ้านท่าโป่งแดง และบ้านห้วยเดื่อ จำนวน 130 ไร่ จากนั้นองคมนตรีได้พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรที่ได้รับประโยชนจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกึดฯ และปล่อยปลาโพง ปลายี่สกเทศ และปลาสร้อยขาว จำนวน 30,000 ตัวลงสู่อางเก็บน้ำม่อนตะแลง ปลูกตนไทรย้อยใบแหลม ในพื้นที่โครงการฯ

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง โครงการอนุรักษแหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุมน้ำของ-ลุมน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่บ้านห้วยซลอบ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และได้มอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎร จำนวน 143 ถุง ณ ลานอเนกประสงค์ และรับฟงบรรยายสรุป – ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ปลูกตนไทรยอยใบแหลม และบํารุงต้นกะพี้จั่นในพื้นที่โครงการฯ – ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า

โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่บ้านห้วยซลอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 และพระราชทานนามป่าสักดังกล่าวว่า “ป่าสักนวมินทรราชินี” เพื่ออนุรักษ์แหล่งป่าสัก ในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งขวาตอนล่าง เพื่อไม่ให้ถูกบุกรุกทําลาย กําหนดพื้นที่ป่าสักธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน เสริมสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมไม้สัก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย จํานวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยซลอบ บ้านนาอ่อน บ้านมะโนรา และบ้านห้วยปมฝาก ให้มีคุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เสริมสร้างจิตสํานึกแก่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรัก ความ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมไม้สักในถิ่นกําเนิดและนอกถิ่นกําเนิด รวมถึงเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยไม้สักที่ครบวงจรของประเทศไทยและในระดับสากลต่อไป

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน