พ่อเมืองลพบุรีคนใหม่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดคนใหม่ เข้ากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี ในโอกาสที่มารับตำแหน่งพ่อเมืองลพบุรี (คนใหม่) และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี (คนใหม่) ท่ามกลางการต้อนรับจากชาวลพบุรีอย่างอบอุ่น

154

วันที่ 1ตุลาคม 2563 เวลา08.39น.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการลพบุรี(คนใหม่) พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี (คนใหม่) ได้เดินทางมาเข้ากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (คนใหม่) และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี (คนใหม่) โดยเริ่มจากการ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช /เจ้าพ่อพระกาฬ / พระพุทธลวบุรารักษ์ พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรี/ เจ้าพ่อประจำศาลลูกศร / หลวงพ่อแสง /ศาลหลักเมือง /เจ้าพ่อปากจั่น หลังจากเสร็จจากการกราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีแล้ว ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อกราบไหว้สักการะพระไพรีพินาศ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังห้องทำงานและไหว้พระพุทธรูปในห้องทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคล ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3ท่าน ,หัวหน้าส่วนราชการ,พ่อค้าประชาชน ชาวจังหวัดลพบุรี

สำหรับประวัติโดยย่อ ของ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี(คนใหม่) สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำคัญ คือ นายอำเภอ รุ่นที่ ๔๙ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๕ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1) ” รุ่นที่ 4 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61เคยดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอไพรบึง , ปลัดอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,ปลัดอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปลัดอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง,หัวหน้ากลุ่มส่วนระบบการปกครองท้องที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง,ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร,เลขานุการ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง,เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท,นายอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครนายอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ,นายอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และปลัดจังหวัดสมุทรสาคร,เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร , รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, รองอธิบดีกรมการปกครอง และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนที่ 50

ผู้สื่อข่าวลพบุรี อนันต์ อ่ำทอง