ชป.อีสานกลาง เร่งเก็บกักน้ำในอ่างฯ และแก้มลิง สำรองไว้ใช้ในแล้งหน้า

29

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึล ในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ทำให้มีฝนตกในพื้นที่อีสานกลางทั้ง 5 จังหวัด (ขอนแก่น,ชัยภูมิ,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด) ส่งผลดีทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง สะสมรวมประมาณ 380 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปตามที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 6 (SWOC 6) ได้คาดการณ์ไว้ว่าพายุโซนร้อน โนอึล จะเติมน้ำให้อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัดได้มากกว่า 300 ล้าน ลบ.ม.

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้บริหารจัดการน้ำโดยเน้นการเก็บกักน้ำให้มากที่สุด ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้อาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำ เน้นการเก็บกักและระบายน้ำผันเข้าไปเก็บกักไว้ในแก้มลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติให้มากที่สุด ซึ่งหลังจากพายุโซนร้อนโนอึลพัดผ่านไป อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งและอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 380 ล้าน ลบ.ม. เก็บกักในแหล่งน้ำธรรมชาติและแก้มลิง 103 แห่ง ได้ปริมาณน้ำ 263 ล้าน ลบ.ม. และเก็บกักในเขื่อนระบายน้ำในลำน้ำชี 6 แห่งอีก 168 ล้าน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำที่สามารถเก็บกักได้ประมาณ 811 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมพบว่าสามารถเก็บกักน้ำในแก้มลิงได้เพิ่มขึ้น 100% จากปริมาณน้ำที่มีอยู่เดิม สำหรับลุ่มน้ำชีตอนบน ลำคันฉู และลำปะทาว ได้ผันน้ำเข้าไปเก็บกักน้ำไว้ในแก้มลิง 61 แห่ง ได้ปริมาณน้ำ 127 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลาง ได้เก็บกักน้ำไว้ในแก้มลิง 11 แห่ง ปริมาณน้ำ 63 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ยังได้วางแผนเก็บกักน้ำโดยจะปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนชนบทลงแม่น้ำชี จากนั้นจะนำเครื่องจักรเข้าไปขุดเปิดทางน้ำ เพื่อชักน้ำเข้ามาเก็บกักที่หนองกรองแก้ว อ.ชนบท จ.ขอนแก่น และผันเข้าไปเก็บกักไว้ที่กุดละว้า คาดว่าจะสามารถเติมน้ำให้หนองกรองแก้วได้ประมาณ 10 ล้าน ลบ.ม.

ด้านลุ่มน้ำพรม-เชิญ ได้ผันน้ำเข้าไปเก็บกักไว้ที่แก้มลิง 28 แห่งได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 43 ล้าน ลบ.ม. ทำให้มีน้ำส่วนเกินจากที่ผันเข้าแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำพรม-เชิญ ถูกระบายผ่าน ปตร.ลำน้ำเชิญตัวที่ 2 ที่อำเภอหนองเรือ ไปลงที่เขื่อนอุบลรัตน์แล้วประมาณ 10 ล้าน ลบ.ม. และยังมีปริมาณน้ำในลุ่มน้ำพรม-เชิญที่จะไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์อีก จากปริมาณฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ ส่วนลุ่มน้ำยังตอนล่าง ได้ผันน้ำเข้าไปเก็บกักไว้ที่แก้มลิง 3 แห่ง รวมปริมาณน้ำที่เก็บกักประมาณ 30 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั้ง 5 จังหวัด กำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยเน้นส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำท่าในแม่น้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะนี้จะยังมีปริมาณฝนตก แต่ขอให้ทุกภาคส่วนยังคงใช้น้ำอย่างประหยัด และขอให้เก็บกักน้ำฝนในแหล่งน้ำของตน เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งถัดไป

ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน