รมว.ศึกษา เปิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา TEP FORUM SISAKET

138

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เปิดงาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ ในยุคดิจิตัล ครูผู้สอนให้อะไรได้มากกว่าการเรียน พร้อมร่วมลงนามตามข้อตกลง พัฒนาสถานศึกษา นำร่อง จาก 22 อำเภอ 4 เขตพื้นที่

วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะกษ พร้อมด้วย นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  นำข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน TEP FORUM SISAKET : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 จังหวัด กับความร่วมมือองค์กรสมาชิกภาคีเครือข่ายการศึกษาไทย TEP เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 พร้อมเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ระหว่างโรงเรียนนำร่องและภาคีการเรียนรู้ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งยังมีการจัดทำประชาพิจารณ์กรอบหลักสูตรจังหวัดศรีสะเกษ SISAKET ASTECS นำมาซึ่งการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ สร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียนนำร่อง บุคลากรด้านการศึกษา และภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ  มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้วยพลังคนศรีสะเกษ ในรูปแบบล้อมวงสนทนาภาคีการเรียนรู้ศรีสะเกษในหัวข้อ “ จะร่วมกันเปลี่ยนการศึกษาศรีสะเกษให้ทันโลกได้อย่างไร” มีการแสดงโชว์นิทรรศการโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและนิทรรศการกลุ่มภาคีนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้ศึกษานำไปเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ด้านการศึกษาต่อไป

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ให้สัมภาษณ์ ว่า การจัดงาน TEP FORUM SISAKET : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ ในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการเรียนการสอนเต็มสมรรถนะของเด็กนักเรียนในรูปแบบที่ปลดล็อคจากการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ทำให้ให้คุณครูและเด็กนักเรียนเอง มีชีวิตชีวา มีความสุข และสนุกในการเรียนการสอน และเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นอาจจะยังไม่คุ้นเคย โดยเฉพาะในส่วนของคุณครู แต่จากที่ได้สัมผัสมาในพื้นที่นวัตกรรมทั้ง 8 จังหวัด ถ้าหากมีการสนับสนุนอย่างเต็มที่คุณครูจะได้ทักษะใหม่ ๆ ที่ทันต่อศตวรรษที่ 21 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ร่วมถึงตอบสนอง ตอบโจทย์ความต้องการของเด็ก ๆ และ เยาวชน ที่เรียกร้องแนวทางการเรียนการสอนให้เสริมสมรรถนะของตัวนักเรียนเอง เรามองว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน เราต้องเพิ่มทักษะที่สำคัญ ๆ เช่น ทักษะทางความคิด ทักษะในการแสดงออก ความกล้า ความเชื่อมั่น และเอาองค์ความรู้นั้นไปปฏิบัติ สร้างประโยชน์ต่อไป และการที่มีการเรียนการสอนด้านวิชาการ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้นำเอาสาระสำคัญของพื้นที่ในจังหวัด มาผสมผสานกับการเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เพราะว่าในแต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่มีความไม่เหมือนกัน เราต้องการสร้างศักยภาพพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ให้ได้มากที่สุด เมื่อทุกพื้นที่ได้แสดงพลังของตัวเองผ่านกระบวนการนวัตกรรมจะทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการแข่งขันในเวทีโลก และในสถานกาณ์โควิดระบาดที่ผ่านมา ทำให้เราเห็นว่าการเรียนการสอนที่โรงเรียนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ถ้าหากว่าเราเรียนอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างอื่น หรือปรับการเรียนการสอนเฉพาะในห้อง ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด ทำให้เราไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบนี้ได้ พื้นที่นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เราได้เห็นประโยน์การผสมผสานเทคนิคในการสอนในรูปแบบใหม่

////////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ