ลพบุรี-เทศบาลเมืองบ้านหมี่ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563

97

วันที่ 16กันยายน 2563 นายจักรพันธ์ เหล่าวงศ์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยทางเทศบาลบ้านหมี่พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านหมี่ได้ร่วมกันแจกข้าวสารมาแจกให้กับผู้สูงอายุในเขตชุมชน เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และยังได้นำช่างตัดผมมาให้บริการตัดผมชายหญิงฟรี ส่วนทางด้านวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการให้บริการในด้านการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด-2019อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงเบื้องต้น / เพื่อพัฒนาและยกระดับช่างชุมชนโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อม ประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน / เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพ และมาตรฐานสุขอนามัย อาชีวอนามัยให้กับประชาชนในชุมชน

โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมากโดยทุกคนที่เดินทางเข้ามาภายในงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและต้องผ่านจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเทศบาลบ้านหมี่ที่มาตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองประชาชนทุกคนก่อนเข้างานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019

สำหรับกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนและสถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาทักษะของประชาชนในการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียน

ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี อนันต์ อ่ำทอง