พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองหาแห่งน้ำใจและความหวัง

84

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกและกล่าวปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ เรือนจำกลางลพบุรี กรมราชทัณฑ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ้งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก มีผู้เข้ารับการฝึก เป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 177 คน และชาวต่างชาติ 3 คน รวมจำนวน 180 คน โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 14 กันยายน 2563 รวม 14 วัน แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่งการอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนที่สองการแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก, การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาน, การสร้างพื้นที่จำลอง(Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอเพียง พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 1 งาน หรือ 4.12 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม และขั้นตอนที่สามการสรุปและประเมินผล

โดยผลการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึกจำนวน 180 คน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถจะช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง โทร 092-7893083