มุกดาหาร-ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT young club สร้างต้นกล้าประชารัฐ

70

วันนี้ (14 กันยายน 2563 ) เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ TOT young club และพิธีลงนาม MOU ชุมชนแก้วมุกดา อ.หนองสูง โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หน่วยงานราชการ ชุมชน ครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมงาน ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

นายณัฏฐ์ธนกร ฤทธิเดช โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าในปีนี้ (2563) จังหวัดมุกดาหารได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม TOT CSR ภายใต้โครงการ TOT young club ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมชนแก้วมุกดาหาร อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ซึ่งกิจกรรมแรกของโครงการ TOT young club คือ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อน/ส่งเสริม คุณภาพของเยาวชนและชุมชน และ การอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT และ IT ในชีวิตประจำวัน การสร้าง Facebook ชุมชน และการต่อยอดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนมีความสามารถในการใช้ ICT มีการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทำการตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการ TOT Young Clubของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนแก้วมุกดาหาร อำเภอหนองสูง ของจังหวัดมุกดาหาร ได้มีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ทั้ง ผลิตภัณฑ์ผ้า อาหารพื้นเมือง และการท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ มุกดาหาร