ภ.จว.มส.ฝึกกู้ภัยป่าภูเขา ตำรวจภูธร ตชด. นปพ.หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการได้จริงในพื้นที่

32

12 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พลตำรวจตรี ธีรพล อินทรลิบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการฝึกอบรมโครงการกู้ชีพกู้ภัย ให้กับหน่วยกู้ภัยจากตำรวจภูธรจังหวัด ตชด.336 ,หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.มส.(นปพ.)และหน่วยกู้ชีพกู้ภัยจากภาครัฐเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 31 นาย การฝึกครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน

ทั้งหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ ,กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ,กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 , โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รวมทั้งหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยใช้ชีวิตการฝึก กิน นอน ร่วมกัน ตลอด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 ก.ย.63 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม การละลายพฤติกรรม ,เงื่อนเชือกงานกู้ภัย วิธีตรวจเช็คอุปกรณ์และการบำรุงรักษา การปฐมพยาบาล ยกเคลื่อนย้ายและแพ็คเปล ไต่ขึ้น ไต่ลงด้วยอุปกรณ์ระบบรอก การโรยตัวกับภูมิประเทศพร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือและการฝึกการส่งกลับ การโรยตัวกับ ฮ.ทางดิ่งพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ การจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการทดสอบแผนช่วยเหลือผู้ประสบสภัยในป่าภูเขา เป็นความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อที่จะนำเอาความรู้จากวิทยากร ครูฝึก ไปประสาน/บูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พลตำรวจตรี ธีรพล อินทรลิบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เนื่องจากภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพการคมนาคมที่ไม่เอื้ออำนวย มีอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การช่วยเหลือมักจะล่าช้าตามสภาพพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพ การคมนาคมที่ไม่เอื้ออำนวย มีอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การช่วยเหลือมักจะล่าช้าตามสภาพพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักการ มีความปลอดภัยสูงสุด ให้ความรู้จากวิทยากรที่ชำนาญการ มีประสบการณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น ในการกู้ภัยตามสภาพป่าเขา สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน