ยะลา-โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้”

97

โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้”สานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน” กวนอาซูรอสัมพันธ์ กันอย่างกลมเกลียว

วันนี้ 9 ก.ย.63 เวลา 09.30 น. ที่ อาคารดลเดช-นฤมล พัฒนรัฐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ที่บ้านบูเกะคละ หมู่ที่ 6 ต.บุดี  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา “โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา”ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน” (กวนอาซูรอสัมพันธ์) โดยมี นายก้องสกุล จันทราช ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กว่า 100 คน เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ การกวนอาซูรอสัมพันธ์ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียน-นักศึกษาและให้ชุมชนมีความสามัคคี ความกลมเกลียวกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้จักแบ่งปั่นซึ่งกันและกัน และที่สำคัญเป็นการพัฒนาสัมพันธ์เข้าใจอันดีเจ้าหน้าที่รัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ การกวนอาซูรอ จะแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม 

“การกวนอาซูรอ” ขนมอาซูรอ หรือขนมบูโบร์ซูรอ เป็นขนมที่ชาวไทยมุสลิมทำขึ้นในวันที่ 10 เดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ได้จากการนำอาหารหลายอย่างมารวมกันแล้วกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันคล้ายขนมเปียกปูน ประเพณีการกวนขนมอาซูรอเริ่มจากเจ้าภาพประกาศเชิญชวนชาวบ้านว่าจะมีการกวนขนม เมื่อถึงวันนัดหมาย ชาวบ้านจะนำเครื่องปรุงขนมมารวมกันและช่วยกันกวน เมื่อเสร็จแล้วจะกล่าวขอพรพระเจ้า(อัลลอฮฺ)แล้วจึงมีการแบ่งขนมไปกินกัน ส่วนเครื่องปรุงขนมที่ใช้ได้แก่ เครื่องแกง ข้าวสาร น้ำตาล กะทิ และของที่กินได้อื่นๆ เช่น มัน กล้วย ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ 
สำหรับ ความเป็นมาของการกวนข้าวอาซูรอ หรือกวนขนมอาซูรอสืบเนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในสมัยนบี นุฮ (อล.) ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไร่นาของประชาชนและสาวกของนบีนุฮ (อล.) และคนทั่วไปอดอาหาร นบีนุฮ (อล.) จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอามากองรวมกัน และให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารกันโดยทั่วหน้า
     

การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน เจ้าภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าวขอพร (ดูอาร์) ก่อน จึงจะแจกให้คนทั่วไปรับประทานกัน
ทางด้าน นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการกวนอาซูรอ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งการกวนอาซูรอ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีของพี่น้องชาวมุสลิม ให้ความสำคัญสืบทอดกันมา เป็นเวลาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ และการทำอาชูรอ จะตรงกับเดือนมุฮัรรอมของทุกๆ ปี ฮิจเราะห์ศักราชปีในศาสนาอิสลาม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ของ “โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา”มีเจตคติที่ดีและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการเกิดความสมัครสมาน สามัคคีกัน อันจะมีผลต่อการอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข 
ต่อไป ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนฯเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชน และสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้นต่อไป