สุรินทร์-ทำ MOU ซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

30

สุรินทร์-พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้าว ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว กับ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเชื่อมโยงตลาดส่งเสริมข้าวอินทรีย์และข้าว GAP (จีเอพี) ครบวงจรด้านการผลิต ให้ได้ราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพที่สูงกว่าข้าวทั่วไป

            วันนี้(8 ก.ย.63) ที่ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานและสักขีพยานร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายข้าว ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว กับ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดสุรินทร์ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งหมดจำนวน 397 กลุ่ม เพื่อต้องการที่จะเชื่อมโยงตลาด โดยการจับคู่กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP(จีเอพี) กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวจากโครงการฯ การกำกับดูแลและการให้สินเชื่อ สนับสนุนผู้ประกอบการค้าข้าวในการส่งออกข้าวไป EU สนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการสนับสนุนการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากกระแสในปัจจุบันและอนาคต ความต้องการของประชากรโลกได้หันมานิยมและให้ความสนใจในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยเฉพาะตลาดข้าวอินทรีย์ที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจดี ประชาชนมีความต้องการซื้อสูง เช่น EU สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ราคาข้าวเปลือกอินทรีย์ที่ชาวนาได้รับจะสูงกว่าราคาข้าวเปลือกทั่วไป จึงเป็นโอกาสและช่องทางอันดีของชาวนาไทยที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

สำหรับการดำเนินการปี 2563 กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ มีการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 397 กลุ่ม 7,231 ราย พื้นที่รวม 70,394.50 ไร่ แบ่งเป็นกลุ่มระยะปรับเปลี่ยน 244 กลุ่ม 4,437 ราย พื้นที่ 39,428.75 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมินจำนวน 2  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ทั้งหมด 61 กลุ่ม 5,550 ราย พื้นที่ 81,282 ไร่ และยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรปี 2563 ทั้งหมด 9 ราย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ ได้ราคาและคุณภาพตามมาตรฐานที่ควรจะได้ คือสูงกว่าข้าวในตลาดทั่วไป

เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์..รมิตา สิงหเสรี