สมุทรปราการ-มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบทุนการศึกษา ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์คืนสังคมกว่าเก้าสิบล้านบาท

22

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญู อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปัญญาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ได้เดินทางมาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ-สามเณร นักเรียนนักศึกษาที่มีผลเรียนดีแต่ฐานะยากจน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และทุนการศึกษาให้บุตรธิดาของข้าราชการในพื้นที่อำเภอบางพลี และบุตรธิดาข้าราชการตำรวจ บุตรธิดาเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัคร ร่วมทั้งบุตรธิดาของสื่อมวลชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี จำนวน 1,489 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 11,570,000 บาท พร้อมมอบเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู ให้กับโรงเรียนวัดพายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จำนวน 4,800,000 บาท และมอบเงินจำนวน 3,500,000 บาทเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู ซึ่งเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยลู่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน-การกีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จำนวน 77 โรงเรียน โดยมอบให้เป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงินจำนวน 16,536,000 บาท และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยการสมทบทุนเป็นปฐมฤกษ์จำนวน 6,000,000 บาท สร้างหอบูรพาจารย์ อาคารเรือนไทย 2 ชั้น น้อมถวายเป็นอนุสรณ์แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และยังถวายปัจจัยสร้างศาลาเอนกประสงค์อนุสรณ์ 90 ปี พระธรรมปัญญา (พีร์ สุชาโต) ณ วัดมหาธาตุยุวาชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 70 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ห่างไกล รวมมูลค่า 12,318,805 บาท และก่อสร้างอาคารนิติเวชให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นจำนวนเงิน 7,000,000 บาท สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอบให้แก่โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานีจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารเพื่อรักษาผู้ป่วยยากไร้ ให้กับวัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการอีกจำนวน 2,800,000 บาท และมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเคลื่อนที่ ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลจำนวน 50 แห่ง รวมมูลค่า 3,415,120 บาท และยังถุงยังชีพข้าสารอาหารแห้งและเงินสงเคราะห์ ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ คนชราและผู้ทุพพลภาพในเขตบางพลีจำนวน 2 พันครอบครัว และจัดสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมกว่า 99 ล้านบาท เนื่องในโอกาสที่ในปีนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูครบรอบ 50 ปี ของการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ร่วมรำลึก 20 ปี คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข