ยโสธร-เปิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บวร On Tour

20

ที่จังหวัดยโสธรเปิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บวร On Tour ของชุมชนคุณธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บวร On Tour ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อสร้างความรักความสามัคคี เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างกระแสของการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำบวรในการพัฒนาต่อยอดทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

ที่วัดโพธาราม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บวร On Tour ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยชุมชนคุณธรรมวัดโพธาราม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชนและยังเป็นกรณีตัวอย่างให้กับชุมชนคุณธรรมฯทั่วประเทศ ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง ภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ โดยมีผู้นำพลัง บวร เป็นแกนนำ ประชาชนในชุมชนคุณธรรมมีส่วนร่วมและได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งเป็นกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยมีชุมชนคุณธรรมฯเป้าหมายนำร่องจังหวัดยโสธร 1 ชุมชน  คือ ชุมชนคุณธรรมวัดโพธาราม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แห่งนี้ ซึ่งชุมชนคุณธรรมวัดโพธาราม เป็นชุมชนที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของท้องถิ่นจนพัฒนาต่อยอดไปเป็นสินค้าประจำพื้นถิ่นจนสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี       รายงานจากยโสธร