เลย- แขวงการทางเลยที่ 1 อัด 24 ล้านศึกษาโครงการถนนเลี่ยงเมืองเลย

70

เลย- แขวงการทางเลยที่ 1 อัด 24 ล้านศึกษาโครงการถนนเลี่ยงเมืองเลย จ.เลย  โดย แขวงการทางเลยที่  1อัดงบประมาณ 24.4 ล้านศึกษาความเหมาะสม   โครงการสร้างทางเลี่ยงเมืองเลยรองรับการคมนาคมและการจราจรที่แออัดมากขึ้น นายสุมิตร  อนุนิวัฒน์  ผู้อำนวยการแขวงการทางเลยที่1 กล่าวว่า  จ.เลย มีโครงการก่อสร้างทางเลี้ยงเมืองรอบตัวเมืองเลย  ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัท ทีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์  ร่วมกับบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ร่วมดำเนินการศึกษาความเหมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย จ.เลย   โดยใช้งบประมาณของกรมทางหลวง สำหรับการศึกษา 24.4ล้านบาท ดำเนินการ 450 วัน ระหว่างวันที่ 5มิ.ย. 2563-28 ส.ค.2564  ระบุประเด็นความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการลงทุน9 –ขอบเขตด้วยกัน ทั้งการทบทวนแผน ทิศทางโครงการ  สภาพสังคมปริมาณของการจราจรในปัจจุบัน  ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือ EIAตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ในช่วง 7 เดือนแรกทำการศึกษาถึงแนวทางความเหมาะสมการออกแบบ EIA  มีพื้นที่ทำการศึกษาคืออ.วังสะพุงและ อ.เมืองเลย  

โครงการนี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมทั้งหน่วยงานองค์กร ภาคส่วนต่างๆ รับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์แผนการดำเนินโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาฯจึงจัดประชุมปฐมนิเทศขึ้นในวันที่ 2 ก.ย.2563  ณ ห้องประชุมใบคำ 1 โรงแรมใบบุญแกรนด์  บ้านติดต่อต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย ก็ขอให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยทั่วกัน ผู้อำนวยการแขวงการทางเลยที่1 กล่าวอีกว่า ความเป็นมาของโครงการนี้เมื่อ ปี 2561ที่ผ่านมามีการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.เพชรบูรณ์  กรมทางหลวงนำเสนอโครงการทางเลี่ยงเมืองเลย  ได้รับอนุมัติงบประมาณมาเพื่อทำการศึกษา  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เข้ามากว่า 2ล้านคน/ปี โดยเฉพาะปี 2564 จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเปิด”สกายวอร์ค”ที่อ.เชียงคาน  อีกทั้งมีการขนมากขึ้นเป็นลำดับส่งโรเจสติค การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้าจาก สปป.ลาวผ่านสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ที่ บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ต้องผ่านเข้ามาที่ตัวเมืองเลย ไปยังแหลมฉบังก็จะช่วยแยกรถบรรทุกต่างๆใช้ทางเลี่ยงเมือง รวมถึงช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นนักเรียน นักศึกษา ที่แออัดการจราจรติดขัดในตัวเมืองมาก  ศึกษาเสร็จทางบริษัทที่ปรึกษาก็จะส่งข้อมูลผลการศึกษาให้กรมทางหลวงเพื่อตั้งงบประมาณดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้ได้ข้อมูลการ  เวนคืน ทรัพยากร  ป่าไม้ การปรับปรุงถนนใหม่ทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกรวมระยะทางไม่น่าจะเกิน 25กม.ดูผลกระทบกับประชาชนมาก-น้อย  การลงทุนน้อย ลงทุนมาก เพื่อความเหมาะสมที่สุดผู้แทนของบริษัทศึกษาความเหมาะสม  กล่าวว่า   โครงการศึกษาการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย นั้น  ศึกษาแนวทางเลือกถึงจุดต้องปรับถนนทางโล่งให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดหรือต้องหลีกเลี่ยงชุมชนรวมถึงศักยภาพ    วิศวกรรม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมในทางทฤษฎีระยะทางประมาณ 20-25 กม.ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเมืองเลยด้วย และสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์   โดยเน้นไปยังปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพการใช้ประโยชน์และการดำเนินชีวิตของประชาชน ด้วย  มามีส่วนร่วมของประชาชน ในช่วง 7 เดือนแรกทำการศึกษาถึงแนวทางความเหมาะสม การออกแบบ EIA  มีพื้นที่ทำการศึกษาคืออ.วังสะพุงและ อ.เมืองเลย    ผู้แทนของบริษัทศึกษาความเหมาะสม  กล่าวอีกว่า   โครงการศึกษาการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย นั้น ศึกษาแนวทางเลือกถึงจุดต้องปรับ ถนนทางโล่ง ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดหรือต้องหลีกเลี่ยงชุมชนรวมถึงศักยภาพ    วิศวกรรม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมในทางทฤษฎีระยะทางประมาณ 20-25 กม.

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเมืองเ ลย  สกายวอร์ค”ที่อ.เชียงคาน  อีกทั้งมีการขนมากขึ้นเป็นลำดับส่งโรเจสติค การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้าจาก สปป.ลาวผ่านสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ที่ บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ต้องผ่านเข้ามาที่ตัวเมืองเลย ไปยังแหลมฉบังก็จะช่วยแยกรถบรรทุกต่างๆใช้ทางเลี่ยงเมือง รวมถึงช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นนักเรียน นักศึกษา ที่แออัดการจราจรติดขัดในตัวเมืองมาก  ศึกษาเสร็จทางบริษัทที่ปรึกษาก็จะส่งข้อมูลผลการศึกษาให้กรมทางหลวงเพื่อตั้งงบประมาณดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้ได้ข้อมูลการ  เวนคืน ทรัพยากร  ป่าไม้ การปรับปรุงถนนใหม่ทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกรวมระยะทางไม่น่าจะเกิน 25 กม.ดูผลกระทบกับประชาชนมาก-น้อย  

การลงทุนน้อย ลงทุนมาก เพื่อความเหมาะสมที่สุดผู้แทนของบริษัทศึกษาความเหมาะสม  กล่าวว่า   โครงการศึกษาการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย นั้น  ศึกษาแนวทางเลือกถึงจุดต้องปรับถนนทางโล่งให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดหรือต้องหลีกเลี่ยงชุมชนรวมถึงศักยภาพ    วิศวกรรม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมในทางทฤษฎีระยะทางประมาณ 20-25 กม.ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเมืองเลยด้วย และสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์   โดยเน้นไปยังปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพการใช้ประโยชน์และการดำเนินชีวิตของประชาชน ด้วย  มามีส่วนร่วมของประชาชน ในช่วง 7 เดือนแรกทำการศึกษาถึงแนวทางความเหมาะสม การออกแบบ EIA  มีพื้นที่ทำการศึกษาคืออ.วังสะพุงและ อ.เมืองเลย    

ผู้แทนของบริษัทศึกษาความเหมาะสม  กล่าวอีกว่า   โครงการศึกษาการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย นั้น ศึกษาแนวทางเลือกถึงจุดต้องปรับ ถนนทางโล่ง ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดหรือต้องหลีกเลี่ยงชุมชนรวมถึงศักยภาพ    วิศวกรรม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมในทางทฤษฎีระยะทางประมาณ 20-25 กม.ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเมืองเลยด้วย และสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์   โดยเน้นไปยังปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพการใช้ประโยชน์และการดำเนินชีวิตของประชาชน ด้วย

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย