มุกดาหาร-เทศบาลเมืองมุกดาหาร เตรียมพร้อมด้านการดับเพลิงอาคารสูง

63

มุกดาหาร – เทศบาลเมืองมุกดาหาร เตรียมพร้อมด้านการดับเพลิงอาคารสูง เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยเฉพาะหากเกิดอัคคีภัย หรือไฟไหม้ ตึก อาคาร หรือโรงแรม ที่มีความสูงเกิน5 ชั้น

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 63 เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เตรียมพร้อมและเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยเฉพาะหากเกิดอัคคีภัย หรือไฟไหม้ ตึก อาคาร หรือโรงแรม ที่มีความสูงเกิน5ชั้น แต่เนื่องจากศักยภาพรถดับเพลิงเทศบาลเมืองมุกดาหาร ขีดความสามารถทำการดับเพลิงได้ไม่เกินอาคารสูง5ชั้นเท่านั้น เทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงมอบหมายนายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ประสานติดต่อ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์รับโอนรถดับเพลิงชนิดหอน้ำที่ ปลดระวางการใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมรองรับการปฎิบัติการดับเพลิงอาคารสูง

ทั้งนี้เทศบาลเมืองมุกดาหาร คงจะได้อุ่นใจหากว่ามีเหตุไฟไหม้อาคารสูงๆ การเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ และมีขีดความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรถคันนี้สามารถยืดหอน้ำดับเพลิงขึ้นสูงได้ระดับตึก 10 ชั้นอีกด้วย..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร