องคมนตรี/รองประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยม โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

29

14 ส.ค.63 ที่เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี /รองประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยม โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อม รับฟังบรรยายสรุปสภาพปัญหาความต้องการภายในเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเรือนจำแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังกว่า 700 คน ซึ่งผู้ต้องขัง ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดทั้งนี้เพื่อประเมินการดำเนินงานในระยะที่สอง ของโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

พร้อมกันนี้ องคมนตรีในฐานะ รองประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ได้เยี่ยมการดำเนินงานภายเรือนจำ ทั้งสถานพยาบาลชมมุมราชทัณฑ์ปันสุข สำหรับ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ทุกข์สุขของราษฎรทุกหมู่เหล่า รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศที่ประสบปัญหาด้านการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จึงพระราชทาน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถาน ตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจระหว่างที่ถูกควบคุมตัว เมื่อพ้นโทษกลับสู่สังคมจะได้ประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพทั้งยังได้ พระราชทานเครื่องมือแพทย์และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการฯ ณ เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งในระยะที่ 1 มีเรือนจำและทัณฑสถานเป้าหมาย รวม 25 แห่ง และพระราชทานสื่อการเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพผ่านมุมสุขภาพ “ราชทัณฑ์ ปันสุข” เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี ที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังสมัครเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ หรือ อสรจ. เพื่อฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือ ซีพีอาร์ สำหรับนำไปใช้กู้ชีพผู้ต้องขังป่วยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากการช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ตรวจสอบพื้นที่บำบัดน้ำเสียของเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินสำรวจ และแนะนำแนวทางการวางระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ให้กระทบต่อสภาพแวดล้อม เพราะน้ำเสียจะถูกระบายออกลงสู่ลำห้วยน้ำปุ๊


ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน