บึงกาฬ-อบจจัดสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาอปท

13

วันที่ 10 ส.ค. เวลา 09.00 น. ณ ห้องสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายนิพนธ์ คนขยัน กล่าวว่า “กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษาให้คล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี “แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด” เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น และแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู้การปฏิบัติในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ” มีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 60 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน ซึ่งถือเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการบูรณาการแผนการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬต่อไป .

บรรยายภาพ///องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการบูรณาการแผนการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬต่อไป โดยมีนายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ภาพ/ข่าว มงคล//บึงกาฬ