ยะลา-องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

50

วันนี้ 7 ส.ค.63 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา หมู่ที่ 2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา พล.ร.อ.เอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ในการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนคณะครูและนักเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ให้การต้อนรับ ภายหลังจากรับฟังบรรยายสรุปแล้ว พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะ ได้เยี่ยมชมการแสดงของนักเรียน ชมนิทรรศการ ผลงานนักเรียน เยี่ยมชมศูนย์อาชีพพระราชทาน มอบกระเป๋าและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน พร้อมพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนและครูอีกด้วย

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่ 129 บ้านบาโงโต๊ะอาลี หมู่ที่ 2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา มีเนื้อที่ 228 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์รับเข้าโครงการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนครั้งแรกปี 2551 มีบุคลากรของโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 76 คน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 628 คน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้นักเรียนค้นพบตัวเองในเรื่องความสามารถ ความถนัดและความสนใจ เพื่อตัดสินใจเลือกเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

พล.ร.อ.เอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทในครั้งนี้ว่า สำหรับวันนี้ถือเป็นการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของโรงเรียนที่ได้เคยบอกไว้เมื่อปีที่แล้วนั้น ความคืบหน้าได้รับการแก้ไขหรือไม่อย่างไร รวมถึงรับทราบ ติดตามผลการศึกษาของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ ประสานไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการแก้ไขต่อไป ฝากไปยังนักเรียนให้มีความตั้งใจเรียนและเพิ่มพูนความรู้ให้มากๆ เพราะความรู้จะเป็นสิ่งเดียวที่เราจะนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ถ้ามีความรู้โอกาสก็เปิดกว้างมากขึ้น เห็นได้จากกิจกรรมหลายๆด้านของนักเรียน รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งที่อยู่ ที่กิน ขอขอบคุณและชื่นชมบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี อยากให้นักเรียนศึกษาเรียนและศึกษาด้านอาชีพควบคู่ เพื่อพัฒนาและต่อยอด ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยด้านการดูแลสุขภาพ เน้นย้ำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการหากิจกรรมการเล่นกีฬาต่างๆ

ภาพ/ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา