จังหวัดลพบุรี จัดงานวันดินโลก Word Soil Day “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

12

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึก ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ในโอกาสการจัดงานวันดินโลก Word Soil Day จังหวัดลพบุรี

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน น้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชาด้านการดูแลทรัพยากรดิน สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและนานาชาติ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติจึงได้เข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน

เพื่อมนุษยธรรมในปี 2556 และขอพระบรมราชาอนุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระองค์ท่านเป็น “วันดินโลก” เพื่อให้วันดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติ โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดงานวันดินโลกทุกจังหวัดทั่วประเทศในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งในปี 2563 นี้ ได้กำหนดจัดงานในหัวข้อ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ซึ่งเน้นความสำคัญของการ มีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ในดิน เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในดิน และรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์

การจัดงานวันดินโลก Word Soil Day จังหวัดลพบุรี ในวันนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” และนิทรรศการฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี และมีการแจกพันธุ์ไม้และสารบำรุงดินให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

อนันต์ อ่ำทอง ผู้สื่อข่าวลพบุรี