สุรินทร์-อบต.ตรำดม มอบใบประกาศให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนผู้สูงอายุตามหลักสูตร

14

วันนี้(8 ต.ค.2563)เมื่อเวลา 10.00 น. นายกิตติพิชญ์ บุญนาม นายก อบต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1/2563 จำนวน 41 ราย

นายกิตติพิชญ์ บุญนาม นายกอบต.ตรำดม กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้ง 5 มิติ คือ ด้านกาย  ด้านจิตใจ ด้านปัญญา สังคม และส่งเสริมพัฒนาตนเองพร้อมกับได้เรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชุมชนและสังคมตระหนักเห็นคุณค่ารวมทั้งยอมรับองค์ความรู้ของผู้สูงอายุ  พร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม  ภายใต้การสนับสนุนของ อบต.ตรำดม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรำดม ชมรมผู้สูงอายุตำบลตรำดม เป็นต้น

นายกิตติพิชญ์ บุญนาม นายกอบต.ตรำดม ยังกล่าวอีกว่า โรงเรียนผู้สูงอายุได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กรกกาคม 2563 มีนักเรียนจำนวน 41 คนหลักสูตรการเรียนการสอนแบ่งเป็นวิชาชีวิตร้อยละ 50  วิชาชีพร้อยละ30  วิชาการร้อยละ 20 และกิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีความสนใจเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้ให้ความรู้ในชั้นเรียน

การเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ตรำดม ประสบความสำเร็จเรียบร้อยตามหลักสูตรและวัตถุของโรงเรียนซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ รุ่นที่ 1/2563 จำนวน 41 คน โดยได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ตรำดม  และมอบใบประกาศนียบัตรผู้มีจิตอาสาให้แก่คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ตรำดม จำนวน 9คน

หลังจากนั้นได้บายศรีสู่ขวัญตลอดจนมีการฉลองในความสำเร็จและมีการนำบรรดาสาวงามมาร่วมรำเป็นพิธี และบรรดานักเรียนผู้สูงวัยได้ทำการแสดงรำกะลาให้กับผู้ที่มาร่วมงานชมอีกด้วย

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร….รมิตา สิงหเสรี