ลพบุรี-ฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

84

ลพบุรี-ฝึกซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่(Functional Exercise)ภาคสนาม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จัดการฝึกซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่(Functional Exercise)จังหวัดลพบุรี ภาคสนาม โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกฯมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และสามารถตอบโต้ภาวการณ์ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ถูกต้องและทันสถานการณ์ ตามแผนเผชิญเหตุโรคระบาดสัตว์ชนิดอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของจังหวัดลพบุรี  เป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นการทดสอบและประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์การเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการฝึกประกอบด้วย บุคลากรจากหลายหน่วยงาน อาทิ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี, ปศุสัตว์อำเภอ, อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำอำเภอ,ด่านกักกันสัตว์, เทศบาลตำบลโคกตูม, แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี, ทหาร,ตำรวจ, ประชาชนจิตอาสา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน เข้าร่วมซักซ้อมแผนในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติ กรณีเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกัน 3 วัน ทำให้เกิดน้ำท่วมไหลหลากในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี  ซึ่งในพื้นที่นี้จะมีการเลี้ยงปศุสัตว์อยู่มาก จึงได้บูรณาการบุคลากรและเครื่องมือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาปฏิบัติการตามขั้นตอนการฝึกซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรบนโต๊ะ(Table top exercise)ที่ผ่านมา ซึ่งการฝึกซ้อมแผนฯภาคสนามในวันนี้ภาพรวมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีบางจุดเท่านั้นที่ยังต้องนำไปแก้ไข

สำหรับจังหวัดลพบุรี มีการเลี้ยงสุกรทั้งหมด จำนวน 519,456 ตัวเกษตรกร 1,662 ราย ซึ่งเลี้ยงเป็นอันดับสามของประเทศ มีจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม จำนวน 250 ฟาร์ม มีโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคนี้เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อสู่คนหรือสัตว์ชนิดอื่นได้ ประชาชนสามารถรับประทานหมูได้อย่างปลอดภัย

SAMSUNG CSC

/////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี//////////