หนองคาย-พบผู้ป่วยไข้เลือดออก แล้วกว่า 265 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งนอกจากผู้ป่วยไข้เลือดออกภายในจังหวัดหนองคาย แล้ว ยังพบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก จาก สปป.ลาว เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลหนองคาย อีกด้วย

จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พบว่าในปัจจุบัน สถานการณ์ไข้เลือดออก ในจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่าน มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนทั้งสิ้น  265 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   50.76  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต และพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 136  ราย  เพศชาย 129  ราย  ซึ่งกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 – 14  ปี  โดยเฉพาะนักเรียนที่ตรวจพบว่าเป็นโรคไข้เลือดออกมากถึง 180 ราย  และในช่วงเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมา เพียงเดือนเดียว พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก มากถึง 76 ราย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน

 นอกจากนี้ ข้อมูลจาก รพ.หนองคาย พบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา มีผู้มาเข้ารับการรักษาที่เป็นไข้เลือดออก จำนวน 80 รายและเป็นผู้ป่วย ไข้เลือดออกจาก สปป.ลาว อีกจำนวน 9 ราย แต่ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากไข้เลือดออก

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯในพื้นที่ได้มีการออกรณรงค์ทำBig Cleaning Week ในชุมชน,วัด,โรงเรียน,โรงพยาบาลและสถานที่ราชการ  เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมทีมควบคุมโรคทุกระดับและวัสดุอุปกรณ์,เคมีภัณฑ์ตามมาตรฐานการควบคุมโรค ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการ จัดอบรมฟื้นฟูการวินิจฉัยการรักษาดูแลพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก แก่บุคลากรทางการแพทย์ และได้มีการเปิดศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในการดำเนินการควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว.

…………………………………………

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น