ลพบุรี-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ยกระดับการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่(New Normal)

68

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ยกระดับการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่(New Normal) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในยุคการท่องเที่ยววิถีใหม่(New Normal) ที่กำลังจะเกิดขึ้น สร้างมาตรฐานให้นักท่องเที่ยวได้มั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อให้บุคลากร ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีให้มีคุณภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง โดยได้กำหนดการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 2563 ณ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี โดยเป้าหมายการจัดครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และผู้ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จำนวน 50 คน โดยกิจกรรมเป็นการอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ พร้อมทั้งศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวด้านสุขอนามัย

นางสาวนิสา สังข์ศร ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว คือเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว กระตุ้นและฟื้นฟูกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการในประเทศ ให้เข้าสู่ระบบการท่องเที่ยววิถีใหม่(New Normal) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรองรับตลาดนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น