การฝึกอบรมตามโครงการสร้างความเข้าใจในการเปิดรับแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาอุบลราชธานี

12

การฝึกอบรมตามโครงการสร้างความเข้าใจในการเปิดรับแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานีนางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล อดีต
ส.ส.จังหวัดนครรราชสีมา ผู้แทน นายวีระศักดิ์
หวังศุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการสร้างความเข้าใจในการเปิดรับแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาอุบลราชธานี

ทั้งนี้นายผ่าน โคตรถาหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุบลราชธานี
ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
เพื่อสร้างความเข้าใจกับองค์กรสมาชิกเกษตรกรเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์แนวทางวิธีปฏิบัติถึงกรอบการให้การสนับสนุนแผน และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในงบประมาณ 2563
,เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถอดสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรในปีที่ผ่านมา
,เพื่อให้กลุ่มองค์กรสมาชิกเกษตรกรทราบถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินและการฟื้นฟูเกษตรกรในปัจจุบันและเพื่อให้ทราบถึงนโยบายแผนงานยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูปีงบประมาณ
2564 โดยมีกลุ่มองค์กรสมาชิกเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น  525 ราย

นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศลกล่าวว่านับเป็นโอกาสดีที่สมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรม
จะเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนและรายละเอียด
ขั้นตอนในการจัดทำโครงการฟื้นฟู
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนต่อไปนอกจากนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสมาชิกที่เข้ารับการอบรมจำนวน
525 ชุด

ภาพ/ข่าว วัชรพล(วิชิต)อุบลราชธานี