แม่ฮ่องสอน-จัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ภายใน 7 ปี จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าให้ได้ 500 ไร่

18

24 ก.ค.63 ที่สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และหญ้าแฝก ตามโครงการ “ ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า”

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ความสำคัญและห่วงใจในเรื่องน้ำและป่า เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปลูกป่าให้มีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าเพิ่มขึ้น โดยได้นำไม้ผลเช่น มะม่วง ขนุน ลำไย ลิ้นจี่ และไม้ยืนต้น เช่น กล้าไม้สัก ไม่ประดู่ รวม 300 กล้า และปลูกหญ้าแฝกป้องกันตลิ่งพัง ภายในสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สร้างขึ้นใหม่ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว และตั้งแต่ปี 2563-2570 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการ ประชาชน จะร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าให้ได้ 500 ไร่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฏร

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน