บึงกาฬ-มอบโคกระบือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

19

วันที่ 22 ก.ค. เวลา 09.30 น. นายนฤชา โฆษาศีวิไลช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานมอบโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่อำเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 9 ตัว เกษตรกร 9 ราย เพื่อยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต

โดยมีนายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ นายไพรวัลย์ อรกุล รองนายก อบจ.บึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงิน และเกษตรกร เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า สำหรับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามระราชดำริ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2522 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำริ ให้กรมปศุสัตว์ดำเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน มีโอกาสมีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงาน และมีโค-กระบือ ไว้เป็นของตนเองในอนาคต และปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

โดยเกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ เมื่อลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 ที่เกิดจากแม่โค-กระบือ ที่ได้รับจากโครงการฯ มีอายุครบ 18 เดือน ให้ส่งคืนโครงการฯ โดยลูกตัวผู้ จำหน่ายนำเงินส่งคืนโครงการฯ ส่วนลูกตัวเมียขยายให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามวิธีการของโครง การฯ ต่อไป สำหรับลูกตัวที่ 2 เป็นต้นไป พร้อมแม่โค-กระบือ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยง เมื่อเลี้ยงและปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ครบสัญญา 5 ปี โดยปัจจุบัน จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 อำเภอ มีสัตว์ในโครงการ เป็นโคเพศเมีย 1,703 ตัว และกระบือเพศเมีย 515 ตัว รวมทั้งหมด จำนวน 2,218 ตัว

นอกจากนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโค-กระบือ ครบวงจร และยังนำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อีกด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป นำสุนัขและแมว มาตรวจรักษาผ่าตัดทำหมันเป็นจำนวนมาก ..

ภาพ/ข่าว มงคล//บึงกาฬ