จังหวัดมุกดาหาร เปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3 ประจำปี2563

26

มุกดาหาร – ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร เปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ หวังให้ผู้เข้ารับเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

14 07 63 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่ 1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 3 ประจำปี2563 เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดในทุกระบบ เน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นอันดับแรก ซึ่งมีนายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดค่าย

นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในปี 2563 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร ไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายเปิดค่าย จำนวน 6 รุ่นๆละ75 คน รวม 450 คน และในรุ่นที่ 3 นี้เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 10 -21 กรกฎาคม 2563 รวม 12 วัน

ซึ่งภายในค่ายก็จะมีการให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการป้องกันตนเองไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การฝึกระเบียบวินัยคล้ายทหาร ฝึกทักษะอาชีพ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอาชีพ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ภายหลังการผ่านการอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมคำสร้อย วิทยาลัยการอาชีพนวมิทราชินีมุกดาหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่ 1..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร