สุรินทร์-คัดกรองเข้มก่อนเข้ารร.เปิดเรียนวันแรก เน้นวัดอุณหภูมินักเรียน ชีวิตวิถีใหม่สถานศึกษาวางมาตรการคุมเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

35

วันนี้ (1 ก.ค. 63) บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์, โรงเรียนสุรวิทยาคารสุรินทร์, และโรงเรียนสิรินธรสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียนตามแบบชีวิตวิถีใหม่ สวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่ ทางโรงเรียนได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมกับมีการกำหนดจุดบนพื้นและจัดที่นั่งตามหลักการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เช่น ในห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด ตู้กดน้ำดื่ม มีเจ้าหน้าที่เช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะทุก 3 ชั่วโมง รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียน หลังการเรียนทุกชั่วโมง ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือและปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่

โดยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในสถานศึกษา 6 มาตรการ ประกอบด้วย 1. คัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา ขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่คุยกับทางโรงเรียนในจุดรับส่ง ถ้าร่วมมือได้ดี เด็กจะเข้าสู่โรงเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น 2. การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา ต้องแนะนำให้เข้าใจ หากรู้สึกอึดอัดสามารถขยับหน้ากากผ้าบางเวลาได้  3.จุดล้างมือ ซึ่งเด็กในโรงเรียนจะถูกฝึกเป็นประจำ 4. การจัดชั้นเรียนแบบมีระยะห่าง 5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ที่ใช้ร่วมกัน อะไรที่เตรียมมาจากที่บ้านเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวได้ก็จะช่วยลดปัญหา และ 6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

นอกจากนี้ โรงเรียนยังใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม และสลับวันมาเรียนในบางชั้นเรียนด้วย เพื่อลดปัญหาความแออัดในห้องเรียนอีกด้วย

เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี