นครราชสีมา-มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 8

56

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรแก่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิกุล เป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตร รางวัลผลการเรียนดีเด่น และรางวัลจิตอสา พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการอบรม ผู้สำเร็จการศึกษากล่าวปฏิญาณตน ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษากล่าวแสดงความขอบคุณ ผู้สำเร็จการอบรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ เสร็จพิธี อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิกุล ยังกล่าวว่าเพิ่มเติมว้า จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการปฏิรูประบบบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ใช้บริการที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรด้านสุขภาพในทุกระดับจำเป็นต้องตระหนักถึงการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยให้คงไว้ซึ่งการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะที่ปัจจุบันพบว่าปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลวิชาชีพยังมีอยู่ในโรงพยาบาลทุกระดับ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสุขภาพได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การบริการด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีบุคลากร คือ ผู้ช่วยพยาบาล ทำหน้าที่ในการให้การดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงซับซ้อนภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อช่วยลดปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 และบัดนี้การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2562 ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์

จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน และแนะแนวอาชีพจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี และปลูกฝังความรักความศรัทธา ระหว่างครู-ศิษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล .เพื่อเป็นพันธสัญญาถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ .เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562 .เพื่อแสดงถึงวิทยฐานะในการประกอบวิชาชีพ .เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดบมีผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 8 จำนวน 54 คน.

ภาพ/ข่าว นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. นครราชสีมา.