ยโสธร-นำสื่อติดตามการขุดลอกพร้อมระบบกระจายน้ำแก้ภัยแล้ง

7

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกหนองขอนพร้อมระบบกระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและชุมชนแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร โดย จ.ส.ต. พงษ์สถิตย์  อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้นำสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดยโสธรทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกหนองขอนพร้อมระบบกระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวขัว ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ที่ดำเนินการโดยโครงการชลประทานยโสธร เริ่มดำเนินการ ตุลาคม 2561 สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2562 งบประมาณ 2,277,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแหล่งน้ำหนองขอน แห่งนี้เดิมทีมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอเมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็เกิดน้ำท่วมและเมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดน้ำแล้ง ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะการทำนาข้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ จึงเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรและชุมชน มีขนาดความกว้าง 110 เมตร ยาว 190 เมตร ลึกประมาณ 3.5 เมตร พื้นที่ 20,900 ตารางเมตร หรือประมาณ 13 ไร่ ปริมาณกักเก็บน้ำ 59,900 ลบ.ม. ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 300 ครัวเรือน สามารถกักเก็บน้ำและมีน้ำทำการเกษตรตลอดทั้งปี

 จ.ส.ต. พงษ์สถิตย์  อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายการเงินสำรองจ่าย  เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของรัฐบาล จึงได้นำนำสื่อมวลท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร จำนวน 15 คน ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกหนองขอนพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหัวขัว ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี   รายงานจากยโสธร