ศธจ.ศรีสะเกษ รับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

110

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะภาคีเครือข่ายที่เป็นแกนนำหลักการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยมีนายธนุ วงษ์จินดา นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้

นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีสถานศึกษาทั้งสิ้น ๑,๐๔๕ แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙๐๔ แห่ง /สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน ๒๘ แห่ง /สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๓ แห่ง/สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๔ แห่ง/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน ๑๙ แห่ง/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๔ แห่ง/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๒ แห่ง/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑๐ แห่งและสถานศึกษาสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน (ตชด.)จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล TDRI ที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ โดยภาคีเครือข่ายได้นำเสนอกิจกรรมการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จุดเด่น แนวทางในการพัฒนาต่อยอดในปีต่อไป และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษให้มั่นคงและยั่งยืนเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

////นางสาวภควรรณ ไชยอุดม นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.ศรีสะเกษ รายงาน