ระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

149

10 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมดาร์วินชี โรงแรมแกลเลอรี่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 2.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.เพื่อกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ 4.เพื่อสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และได้คัดเลือกจังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่อง

นางวัชรกาญจน คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ บรรลุเป้าหมาย ในวันนี้จึงได้จัดประชุมเพื่อจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษขึ้น โดยมีนางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย และสถาบันอาศรมศิลป์ นำทีมวิทยากรจากส่วนกลางผ่านระบบการสื่อสารทางไกลมายังที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ตัวแทนจากหน่วยงานทางการศึกษา นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีด้านการศึกษา ภาคีด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว ภาคการเกษตรและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการกำหนดคุณลักษณะของคนศรีสะเกษ จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษตามความต้องการของเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดศรีสะเกษ สามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยแท้จริง

///นางสาวภควรรณ ไชยอุดม นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.ศรีสะเกษ รายงาน