มุกดาหาร-ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทำพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

9

มุกดาหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดหาและพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมด้วยปริมาตร ยี่ห้อเบนเนตต์ รุ่น 840 พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมุกดาหาร

วันนี้ (23 พ.ค.63). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมด้วยปริมาตร ยี่ห้อเบนเนตต์ รุ่น 840 พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานดังกล่าว ณ ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การพระราชทานเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและชาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขของโรงพยาบาลมุกดาหาร ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดมุกดาหาร จะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ปวยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ มุกดาหาร