เกษตรกรผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาไว้ใช้เอง ป้องกันโรคไหม้คอรวงข้าว

52

เกษตรกรตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาไว้ใช้เอง ป้องกันโรคไหม้คอรวงข้าวและไม่ให้มีการระบาดซ้ำ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ ศาลาวัดศรีแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, นายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการผลิต การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อให้เกษตรกรป้องกันโรคไหม้คอรวงข้าว มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวในตำบลก้านเหลือง เป็นการป้องกันและกำจัดโรคไม่ให้เกิดระบาดซ้ำอีก โดยในวันนี้ ได้มี นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย เดินทางมาเป็นประธาน ด้วย

นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการผลิต การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเป็นสารจุลินทรย์ที่ปลอดภัย จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกคน เนื่องจากอาชีพหลักของเกษตรกร ก็คือ ปลูกข้าว ดังนั้นถ้าเราลดต้นทุน ก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น การจัดทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นมิติสำคัญที่เกษตรกรสามารถทำใช้ได้เอง ช่วยลดต้นทุนในการทำนา ไม่ต้องพึ่งสารเคมี และปลอดภัยกับเกษตรกร

นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย
นายสว่าง กาลพัฒน์

นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภออุทุมพรพิสัย มีพื้นที่ 19 ตำบล มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว จำนวน 212,440 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 18,631 ครัวเรือน และในตำบลก้านเหลือง มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 11,931 ไร่ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,822 ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 1,562 ครัวเรือน และในฤดูกาลเพาะปลูกที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยเกือบทุกตำบล รวมทั้งในเขตพื้นที่ตำบลก้านเหลือง ซึ่งเกษตรกรอาชีพหลัก คือการปลูกข้าว และในปีที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดขึ้น ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหาย และไม่ได้คุณภาพเป็นจำนวนมาก การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวในตำบลก้านเหลือง เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคไม่ให้ระบาดซ้ำอีก

นายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง เกษตรกรมีอาชีพคือการทำนาปลูกข้าว และในปีที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดขึ้นในนาข้าว นั่นคือ โรคไหม้คอรวงข้าว ทำให้ผลผลิตเสียหายค่อนข้างมาก การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาให้เกษตรกรตำบลก้านเหลืองได้ โดยเฉพาะโรคไหม้คอรวงข้าว นอกจากนี้ยังสามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคไหม้คอรวงข้าวแล้ว พบว่าการแช่เมล็ดข้าวเปลือกก่อนใช้หว่านลงในนาข้าว ช่วยลดการเกิดโรคเมล็ดด่าง เมล็ดลีบได้ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดต้นทุนการผลิต และยังมีความปลอดภัยสูง วิธีการนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับเกษตรกร

นายแว่น พรหมคุณ

///////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ