เกษตรจังหวัด ธกส.จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รอบแรก จำนวน 13,049 ราย รวมทั้งหมด 65,245,000 บาท ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

31

19 พ.ค.63 ที่วัดผาบ่องเหนือ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส.สาขาแม่ฮ่องสอน จัดหน่วยเคลื่อนที่จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน สอบถามปัญหาอุปสรรค และร่วมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรผู้มารับบริการ

นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 แบ่งเป็น 2 รอบ ในรอบแรกแบ่งจ่ายเป็น 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พ.ค. และครั้งที่ 3 วันที่ 19 พ.ค.63 ได้โอนจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 13,049 ราย รวมเป็นเงิน จำนวน 65,245,000 บาท ส่วนเกษตรกรรอบที่ 2 อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลฯ และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทาง ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป

ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน