สุรินทร์-อำเภอสนมส่งมอบชุดหนังสือนิทานต้านโควิด ไปช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน ให้ห่างไกลจากการใช้โทรศัพท์

72

วันนี้ (9 พ.ค.63)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  เดินหน้าพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน  ในสถานการณ์โควิด  ที่ยังมีการระบาดอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่อง ด้วยการจัดมอบชุดหนังสือนิทานให้กับทีม อสม. ในขุมชนนำร่อง 12 หมู่บ้านในอำเภอสนม  จำนวน 305 ชุด  เพื่อนำไปส่งต่อให้ถึงมือเด็กปฐมวัยในชุมชน โดยมี นางสาววันเพ็ญ  หาญเสมอ นายอำเภอสนม  เป็นประธานในการส่งมอบชุดหนังสือนิทาน พร้อมทั้งให้แนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในอำเภอสนมให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพ  มีพัฒนาการที่สมวัย

ชุดหนังสือนิทานที่นำไปมอบให้กับเด็กในชุมชน ประกอบด้วยชุดระบายสี  หนังสือนิทานที่หลากหลาย เช่น อีโล้งโค้งเค้ง  อยู่บ้านต้านโควิด    นกกะปูดตาแดง  มาล้างมือกันเถอะ  และอีกหลายๆเล่ม  เป็นชุดหนังสือนิทานที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด  สอนให้เด็กหมั่นล้างมือและล้างให้ถูกวิธี   แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด   รวมทั้งเป็นนิทานที่สร้างความสุขให้เด็กให้เด็กเกิดการเรียนรู้ถึงผลเสียจากการใช้โทรศัพท์  การหากิจกรรมทดแทนการใช้โทรศัพท์ที่ทำให้เด็กมีความสุขมากกว่าการใช้โทรศัพท์มือถือ  ได้ทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านกับผู้ปกครอง

นางนพรัตน์    ตรงศูนย์  สาธารณสุขอำเภอสนม กล่าวว่า  อำเภอสนมได้ขับเคลื่อนงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อแก้ปัญหาเด็กติดโทรศัพท์มือถือ  พัฒนาการล่าช้า  จึงได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่นำร่องในอำเภอสนม จำนวน 12 หมู่บ้าน  มอบหมายให้ อสม. สำรวจเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ในชุมชน  ช่วงสถานการณ์ที่โควิดกำลังระบาด เด็กต้องอยู่ที่บ้านกับผู้ปกครอง ในวันนี้จึงได้ส่งมอบชุดหนังสือนิทานให้กับ สนม. ในหมู่บ้านนำร่องทั้ง 12 หมู่บ้าน ไปส่งให้ถึงมือเด็ก พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้หนังสือนิทานและติดตาม เยี่ยมบ้านเด็กอย่างต่อเนื่อง

นางสาวอุไร  โสรเนตร ผู้ประสานงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่าในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดมาหลายเดือน  ทำให้ทางรัฐบาลต้องใช้ พรก.ฉุกเฉินเพื่อลดการออกจากบ้าน  รณรงค์ให้คนไทยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต้องปิดเทอมยาวตั้งแต่เดือนมีนาคม และจะมีกำหนดเปิดเทอมในเดือนกรกฎาคม  ซึ่งทำให้เด็กต้องอยู่บ้านนานหลายเดือน  พบว่า เด็กปฐมวัยในชุมชนหลายครอบครัวไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อทดแทนการเรียนรู้จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่าที่ควร  เด็กมีพฤติกรรมติดโทรศัพท์มือถือ  ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว เรียกไม่หัน ไม่สนใจอย่างอื่น  จึงได้จัดทำโครงการอ่านสร้างสุขอยู่บ้าน ต้านโควิด @ชุมชนจังหวัดสุรินทร์  โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดทำชุดหนังสือนิทาน เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเด็กปฐมวัยในชุมชน แทนการใช้โทรศัพท์มือถือ ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เกิดจินตนาการ  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ที่ดูแล มี อสม. ที่คอยให้คำแนะนำและเยี่ยมบ้านเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามพัฒนาการของเด็ก เป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กอำเภอสนมต่อไป

เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี