เลย-ภาคเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติจ..เลย มอบหนังสือขอบคุณแทนประชาชน

39

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2563 ณ ห้องปฏิติงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติจังหวัดเลย โดยนายทศพล พรหมเกตุ ได้เข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมมอบหนังสือขอบคุณแทนประชาชน

โดนหนังสือได้ระบุว่า เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตามที่ท่านได้กรุณาไถ่ถอนของใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและอาชีพของประชาชนซึ่งเอาไปจำนำเพื่อให้ได้เงินสดเอามาประทังชีวิตในวิกฤตไวรัส COVID -19 ทางภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ซึ่งมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานและ พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เป็นเลขาธิการ มีความเห็นว่า ท่านคือ” บุคคลต้นบุญต้นแบบ “ ที่คู่ควรกับสังคมไทยในยุค 4.0 ได้เดินตามรอยศาสตร์ของพระราชา ตั้งแต่ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “ เข้าใจปัญหาของชาวบ้านเข้าถึงข้อมูลและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและได้ไปช่วยไถ่ถอนทำให้เห็นได้ว่าท่านได้นำทศพิธราชธรรมมาปฏิบัติอย่างครบถ้วนตั้งแต่ ทาน คือการให้สิ่งของ ศีล ท่านมีความประพฤติดีงาม บริจาค คือท่านเสียสละทรัพย์ส่วนตัวช่วยส่วนรวม อาชีวะคือท่านทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์มีความจริงใจ มัททวะคือมีอัธยาศัยดีงาม ตบะคือความบำเพ็ญเพียรเพื่อขจัดความไม่ดี อักโกธะ คือท่านมีความไม่โกธร อวิหิงสา คือท่านไม่เบียดเบียนประชาชน ขันติ คือความอดกลั้นไม่สนว่าใครจะมาว่าท่านสร้างภาพ อวิโรธนะ คือ ท่านไม่คลาดจากธรรมมีคุณธรรมประจำใจ

ซึ่งสามารถสรุปให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์ว่าท่านเป็นบุคคล”ต้นบุญต้นแบบ” สมควรได้รับการยกย่อง (ลงชื่อ)นายสว่าง ธนสารวิบูลย์ ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดเลย และ(ลงชื่อ)นายนเรศ อาฮูยา ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดเลย

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย