คอเหล้าจ๋อย!!แม่ฮ่องสอนขยายเวลาห้ามขายเหล้าออกไปถึงวันที่ 31 พ.ค.63

92

คอเหล้าจ๋อย แม่ฮ่องสอน ขยายเวลาห้ามขายเหล้าออกไปถึงวันที่ 31 พ.ค.63 คงไว้จุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโควิด-19 จำนวน 4 พื้นที่หลัก

วันที่ 30 เม.ย.63 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 904 /2563 ลงวันที่ 29 เม.ย.63 ขยายเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งนี้ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคำสั่งให้ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยให้สถานที่ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีก และส่งที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนปิดพื้นที่และงดจำหน่ายสุรา และห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใด ๆ เกินกว่า 5 คน ที่มิใช่กิจวัตรในครอบครัวปกติในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทอันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตรายถึงวันที่ 30 เม.ย.63 นั้น แต่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยความเห็นชอบของคระกรรมการโรคติดต่อจงหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีคำสั่งขยายกำหนดเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63 เวลา 24.00 น.

นอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ยกเลิกคำสั่งที่ 682/2563 ลงวันที่ 1 เม.ย.63 เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ซึ่งมีจุดตรวจจุดสกัด จำนวน 28 จุด และออกคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 0906/2563 ลงวันที่ 29 เม.ย.63 ให้คงเหลือด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด จำนวน 4 จุดตรวจหลัก เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย จุดตรวจแม่อูคอ ทางหลวงสาย 1263 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม แยก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, จุดตรวจห้วยกุ้ง ทางหลวงสาย 108 ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จาก อ.ฮอด จ.เชียงใหม่, จุดตรวจแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จาก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และจุดตรวจแม่ปิง ต.แม่ปิง อ.ปาย จาก อ.แม่แตง และ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 ผลัด ๆ ละ 8 ชั่วโมง โดยให้สนธิกำลังระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิก อส.ให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , นายอำเภอท้องที่ที่ตั้งด่าน เป็นผู้กำกับดูแล อำนวยการ สั่งการ และแก้ไขปัญหา อุปสรรค รายงานผลในเวลา 1530 น.ทุกวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องอน ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย.63 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 5 คน รักษาหายแล้วทั้ง 5 คน ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เข้าเกณฑ์ส่งตรวจเชื้อ 77 ตรวจไม่พบเชื้อ 72 ส่วนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและจังหวัดที่มีการแพร่เชื้อต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพ ชลบุรี นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ ปัตตานี ยะลา มีจำนวน 16 คน อยู่ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย 11 คน พื้นที่ อ.ปาย 5 คน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อกักตัว 14 วัน และตั้งแต่ช่วงต้นเดือน เม.ย.-29 เม.ย.63 มีผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 4704 คน กักตัวที่บ้าน 4649 คน กักตัวที่โรงแรม สถานที่ราชการ 7 คน กักตัวที่อื่น ๆ 48 คน ติดตามครบ 14 วัน 4455 คน อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 249 คน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 จนถึงปัจจุบัน 28 วัน ไม่พบผู้ติดเชื้ออีกเลย

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน