ศรีสะเกษ-ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอไพรบึง

54

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประสานความร่วมมือท้องที่ท้องถิ่นและพลังจิตอาสาร่วมแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอไพรบึง

วันที่ 27 เมษายน2563นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น และ พลังจิตอาสาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเร่งติดตามความคืบหน้าการขุดลอกหนองคู บ้านพะแวะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทำการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำเข้าระบบน้ำประปาหมู่บ้านแล้ว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ติดตามการขุดลอกหนองสลักได หมู่ที่ 6 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง กำลังประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเช่นกัน

ขณะเดียวกัน คลองอีสานเขียวที่บริเวณบ้านดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง มีสภาพตื้นเขินและน้ำแห้งตลอดสาย ทางจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อทำการขุดลอกจาก อบจ.ศรีสะเกษ และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขุดหลุมเตรียมการรองรับน้ำฝนจากภาวะฝนฤดูร้อน รวมถึงน้ำฝนตามฤดูกาลในระยะยาว

อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตกแต่งคูคลองอีสานเขียวตลอดสายให้สวยงาม โดยให้ปรับภูมิทัศน์ จัดทำสวนป่า หรือ แปลงผักรวม และ ในอนาคตเตรียมให้ภาคประชาชนมีการรวมกลุ่มพัฒนาการใช้ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป

//////////////////////