ขอนแก่น-ชลประทานที่ 6 จ้างแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

160


สำนักงานชลประทานที่ 6 เร่งจ้างแรงงานเกษตรกร หวังช่วยบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและโควิด 19 ขณะที่ 5 จังหวัดภาคอีสานมีผู้สมัครเข้าทำงานแล้วกว่า 3,000 คน

วันที่ 23 เม.ย.2563 นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า กรมชลประทาน มีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนรายได้ของพี่น้องเกษตรกร ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ 2563 สำหรับปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 6 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณ 265 ล้านบาทเศษ สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 7,125 คน ปัจจุบันได้จ้างแรงงานไปแล้ว 3,607 คน คิดเป็นร้อยละ 50.62 ระยะเวลาในการจ้าง 5-7 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับค่าจ้างวันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท รายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 24,000-60,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและระยะเวลาที่ทำ โดยได้เริ่มดำเนินการจ้างแรงงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ้างแรงงาน คือ 1. เกษตรกรในพื้นที่ 2.สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ดำเนินโครงการ 3.ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่ 4.หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ ให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวอีกว่า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับงบประมาณในการจ้างแรงงานชลประทานประมาณ 52 ล้านบาทเศษ สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 1,438 คน เป็นระยะเวลา 7 เดือน แรงงานชลประทานจะมีรายได้ประมาณคนละ 7,000-8,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันนี้ได้จ้างแรงงานไปแล้วประมาณ 612 คน คิดเป็นร้อยละ 42.56 ของจำนวนแรงงานที่สามารถจ้างได้ ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อสอบถามสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460

ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน