แม่ฮองสอน-คอเหล้าหงอย ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน สั่งห้ามขายเหล้า 5 วัน ตั้งแต่ 12-16 เม.ย.63 ฝ่าฝืน คุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท

116

12 เม.ย.63 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2519 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค.63 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) ,มาตร 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 , มาตรา 54 มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ,มาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ข้อ 5 และข้อ 15 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของคระกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีคำสั่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 751/2563 เรื่องการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.63 เวลา 1800 น.ถึงวันที่ 16 เม.ย.63 เวลา 2400 น. ดังนี้
1.ให้สถานที่ ร้านอาหารหรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
2.ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใด ๆ เกิดกว่า 5 คน ที่มิใช่กิจวัตรในครอบครัวปกติ ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเลี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย
หากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 35 (1) มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย.63 มีผู้ป่วยเพียง 5 คน ไม่มีเพิ่ม รักษาหายไปแล้ว 2 คน

เข้าเกณฑ์ส่งตรวจเชื้อสะสม 71 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 65ราย รอผลตรวจ 1 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 110 ราย กักตัวที่บ้าน 89 ราย กักตัวที่โรงแรม 4 ราย กักตัวที่หอพัก 4 ราย ติดตามครบ 14 วัน 97 ราย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพและปริมณฑล 3,240 ราย กักตัวที่บ้าน 3,210 ราย
กักตัวที่โรงแรม/สถานที่ราชการ 1 ราย กักตัวที่อื่น ๆ 29 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน 2,166 ราย

จากนั้น นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัดคัดกรอง ป้องกันไวรัสโควิด ในพื้นที่ อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย พร้อมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจต่าง ๆ

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน