อุบลราชธานี-เทศบาลตำบลเขมราฐ ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ประชาชนเข้า-ออก ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19

28

เทศบาลตำบลเขมราฐ ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ประชาชนเข้า-ออกภายในตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด19

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี นางลัดดา เจษฎาพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐนายจรูญ ขวัญหวัน ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขมราฐได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐโดยผู้คนที่เดินทางเข้า-ออก เพื่อมาจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้า ซื้ออาหารจะต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณภูมิของร่างกายสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ให้สะอาดก่อนเดินทางเข้า-ออก ภายในบริเวณตลาดสด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

ส่วนทางด้านนางลัดดา เจษฎาพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ ได้กล่าวว่าต้องการให้ประชาชนทุกคนที่จะเดินทางเข้า-ออกภายในตลาดสดต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า  ล้างมือให้สะอาดอยู่ห่างกันระยะ 1-2 เมตร ซึ่งทุกคนจะต้องตระหนักช่วยเหลือกันดูแลตนเองและคนข้างเคียงเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ะบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

ภาพ/ข่าว วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี