ลพบุรี-ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจเข้มตามมาตรเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

133

นายประสานมิตร อมะรักษ์ ป้องกันจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วย ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมตรวจสอบร้านค้า, ร้านอาหาร และสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี เพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลพบุรี และได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

และในช่วงเวลา 22.00 น. ได้ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน การปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ในการห้ามบุคคลออกจากเคหะสถานช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี เช่น บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี, ตลาดหน้าวัดเสาธงทอง, สี่แยกท่าโพธิ์, ถนนริมทางรถไฟ, วงเวียนสระแก้ว ฯลฯ ทั้งนี้ ได้กำชับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดและข้อกำหนดฯ อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนจะใช้มาตรการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

ทั้งนี้ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดลพบุรี ได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่กวดขันและทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากที่สุด พร้อมทั้งขอให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยทุกฝ่ายมุ่งถึงจุดหมายเดียวกันคือการควบคุม ป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนา2019 แพร่กระจายไปมากกว่านี้

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง