เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เร่งขยายผลโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

54

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนการส่งเสริมโครงการพระราชดำริ เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติ โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เกิดแนวคิดน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้รู้จักการวางแผนการผลิตพืชอย่างเหมาะสม มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมการออม เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรนำไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง สร้างความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ในระดับครัวเรือน ชุมชน และจะพัฒนาเป็นต้นแบบ

                   นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า “สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานโครงการตามพระราชดำริที่สำคัญหลายโครงการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เป็นต้น โดยในปี 2563 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้การขยายผลโครงการพระราชดำริเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งต้องมีการเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม”

                   นอกจากการดำเนินงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษยังมีการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม/องค์ความรู้ ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่รับผิดชอบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

                             1)ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่มีพระราชดำริและพื้นที่ส่วนพระองค์ ทุกโครงการ และทำการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ

                             2)จัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่ตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบันทึกในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Google My Maps)

                             3) จัดทำสรุปข้อมูลจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ที่มีพระราชดำริและพื้นที่ส่วนพระองค์ ทุกโครงการฯ

                   ในการนี้ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ยังได้กล่าวถึงแผนดำเนินการในขั้นต่อไป ความว่า “หลังจากเรามีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริที่มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแล้ว เราจะดำเนินในขั้นต่อไปคือ

                   (1) ดำเนินการจัดทำแบบแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan – IFPP) ตามกิจกรรมการผลิตของโครงการ และเกษตรกรต้นแบบของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริต่อไป

                   (2) ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของเกษตรกร รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะได้สามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ทันเวลา พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน                

                   (3) เน้นให้มีการบูรณาการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากแหล่งงบประมาณต่างๆ เข้ากับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ให้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายการขยายผลของโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

                   (4) บูรณาการข้อมูลด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยจังหวัดศรีสะเกษ (กศน.) เป็นต้น